September 26, 2021

codecookbook.co

Just another WordPress site

Day: January 26, 2021

1 min read
เครื่องจีพีเอส เครื่องติตดามตำแหน่ง สามารถระบุตำแหน่งของมันได้จากระบบ GPS เครื่องจีพีเอส ทุกวันนี้มีการใช้อุปกรณ์ GPS กันอย่างกว้างขวาง และประชาชนมีความรู้เรื่อง GPS เป็นอย่างดี เพราะได้มีการใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรในรูปแบบของดิจิตอล เช่น...